CaviWipes™ đã có mặt trong Danh sách N của EPA

Chất khử khuẩn thuộc Danh sách N của EPA để phòng ngừa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Bản ghi nhớ này là để thông báo với bạn rằng CaviWipes đã được đưa vào Danh sách N của EPA1 kể từ ngày của bản ghi nhớ này. Khuyến nghị Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tạm thời của CDC đề cập đến Danh sách N của EPA, trong đó liệt kê những sản phẩm khử khuẩn đã đăng ký với EPA để sử dụng trong công tác phòng ngừa SARS-CoV-22. Để tiêu diệt SARS-CoV-2 (COVID-19) bằng CaviWipes, vui lòng làm theo hướng dẫn khử khuẩn trên nhãn đối với Vi khuẩn lao bò (TB)3,4.
Vui lòng tham khảo thông tin cập nhật về Danh sách N của EPA tại đây:
www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
Các sản phẩm sau đây của Metrex đã có trong Danh sách N của EPA: 1

Bảng dưới đây cung cấp tổng quan về thông tin được thảo luận ở trên:

 • CaviWipes – CÓ/3 phút
 • CaviCide – CÓ/2 phút
 • CaviWipes1 – CÓ/3 phút
 • CaviCide1 – CÓ/3 phút
 • CaviWipes Bleach – CÓ/3 phút
 • CaviCide Bleach – CÓ/3 phút

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 1. List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2. https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19 Truy cập vào 27/7/2020
 2. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) or Persons Under Investigation for COVID-19 in Healthcare Settings. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-KT-20-0633-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html Truy cập vào 27/7/2020.
 3. EPA SARS-CoV-2 FAQ. https://www.epa.gov/coronavirus/how-does-epa-know-products-list-n-work-sars-cov-2 Truy cập vào 27/7/2020
 4. CaviWipes Master Label from retrieved from EPA’s Pesticide Product and Label System. https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:8:::NO::P8_PUID,P8_RINUM:37824,46781-8. Truy cập vào 27/7/2020.
 5. Nhãn chính của CaviCide được truy xuất từ Hệ thống sản phẩm và nhãn thuốc trừ sâu của EPA. https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:8:::NO::P8_PUID,P8_RINUM:27348,46781-6. Truy cập vào 27/7/2020.
 6. Nhãn chính của CaviWipes1 được truy xuất từ Hệ thống sản phẩm và nhãn thuốc trừ sâu của EPA. https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:8:::NO::P8_PUID,P8_RINUM:504032,46781-13. Truy cập vào 27/7/2020.
 7. Nhãn chính của CaviCide1 được truy xuất từ Hệ thống sản phẩm và nhãn thuốc trừ sâu của EPA. https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:8:::NO::P8_PUID,P8_RINUM:503807,46781-12. Truy cập vào 27/7/2020.
 8. Nhãn chính của CaviWipes Bleach được truy xuất từ Hệ thống sản phẩm và nhãn thuốc trừ sâu của EPA. https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:8:::NO::P8_PUID,P8_RINUM:521508,46781-14. Truy cập vào 27/7/2020.
 9. Nhãn chính của CaviCide Bleach được truy xuất từ Hệ thống sản phẩm và nhãn thuốc trừ sâu của EPA. https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:8:::NO::P8_PUID,P8_RINUM:522158,46781-15. Truy cập vào 27/7/2020.

 

Related Articles