Dữ kiện về CaviWipes và SARS-COV-2 (virus corona mới)

Quy trình kiểm thử hiệu quả khử khuẩn với COVID-19

Tính đến ngày viết bài này, EPA chưa công nhận quy trình kiểm thử nào để đánh giá hiệu quả khử khuẩn đối với chủng virus corona mới cụ thể này, SARS-COV-2 (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng do virus corona 2), nguyên nhân gây ra COVID-19 (Bệnh virus corona 2019). Do đó, tính đến ngày viết bài này, chưa có chất khử khuẩn bề mặt nào đã đăng ký với EPA có nhãn chứa tuyên bố phòng ngừa SARS-COV-2.

CDC khuyến nghị sử dụng những sản phẩm có tuyên bố phòng ngừa các mầm bệnh virus mới nổi được EPA phê duyệt cho COVID-19. Nếu không có chất khử khuẩn nào đã đăng ký với EPA có tuyên bố về mầm bệnh virus mới nổi, thì cần sử dụng những sản phẩm có nhãn chứa tuyên bố phòng ngừa virus corona ở người theo hướng dẫn trên nhãn1.

Hiệu quả của CaviCide và CaviWipes với virus corona

CaviCide, dung dịch được dùng để ngâm tẩm CaviWipes, có nhãn đã đăng ký với EPA và chứa tuyên bố phòng ngừa virus corona ở người.

Gần đây, Metrex đã thực hiện một nghiên cứu về tính hiệu quả phòng ngừa SARS-CoV (Virus corona ở người liên quan đến SARS) của CaviWipes tại một phòng thí nghiệm kiểm thử của bên thứ ba. Theo báo cáo nghiên cứu, kết quả nghiên cứu đã vượt qua Bài kiểm tra về hiệu quả tiêu diệt virus trên bề mặt cứng nhờ giảm hơn 3 log/99,9% lượng virus. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này vẫn chưa được EPA Hoa Kỳ đánh giá hoặc phê duyệt. CaviWipes chưa có Tuyên bố tiêu diệt mầm bệnh virus mới nổi, cũng chưa có tuyên bố phòng ngừa virus corona ở người trên nhãn.

Mặc dù SARS-CoV, virus corona ở người và SARS-COV-2 không thuộc cùng một chủng virus, nhưng tất cả các chủng virus corona đều là các hạt virus có vỏ thuộc cùng một họ virus Coronaviridae. Các hạt virus có vỏ thường nhạy cảm hơn với công thức hóa chất khử khuẩn so với các mầm bệnh thông thường khác2.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) or Persons Under Investigation for COVID-19 in Healthcare Settings. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Finfection-control.html. Truy cập vào 3/3/2020.
  2. Sattar, S. “Hierarchy of Susceptibility of Viruses to Environmental Surface Disinfectants: A Predictor of Activity Against new and Emerging Viral Pathogens”. Journal of AOAC International. 2007. Vol 90.6. https://www.researchgate.net/publication/5657319_Hierarchy_of_Susceptibility_of_Viruses_to_Environmental_Surface_Disinfectants_A_Predictor_of_Activity_Against_New_and_Emerging_Viral_Pathogens. Truy cập vào

 

Related Articles