Bệnh virus corona 2019 (COVID-19) và sản phẩm khử khuẩn bề mặt của Metrex

Quy trình kiểm thử hiệu quả khử khuẩn với COVID-19

Tính đến ngày viết bài này, EPA chưa công nhận quy trình kiểm thử nào để đánh giá hiệu quả khử khuẩn đối với chủng virus corona mới cụ thể này, SARS-COV-2 (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng do virus corona 2), nguyên nhân gây ra COVID-19 (Bệnh virus corona 2019). Do đó, chưa có chất khử khuẩn bề mặt nào đã đăng ký với EPA có nhãn chứa tuyên bố phòng ngừa SARS-COV-2. CDC khuyến nghị sử dụng những sản phẩm có tuyên bố tiêu diệt các mầm bệnh virus mới nổi và virus corona ở người đã được EPA phê duyệt đối với COVID-19.

Tất cả các chủng virus corona đều là các hạt virus có vỏ thuộc cùng họ virus Coronaviridae. Các hạt virus có vỏ thường nhạy cảm hơn với công thức hóa chất khử khuẩn so với các mầm bệnh thông thường khác1.

Các khuyến nghị tạm thời của CDC về phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm hiện nêu rõ rằng việc sử dụng các chất khử khuẩn cấp bệnh viện, đã đăng ký với EPA là phù hợp đối với SARS-CoV-2 trong các môi trường chăm sóc sức khỏe.2 Các sản phẩm sau đây của Metrex đáp ứng hướng dẫn này:

CDC cũng đề cập đến Danh sách N của EPA, trong đó liệt kê các sản phẩm khử khuẩn đã đăng ký với EPA có Tuyên bố tiêu diệt mầm bệnh virus mới nổi và virus corona ở người để sử dụng trong công tác phòng ngừa SARS-CoV-2. EPA đang tích cực cập nhật danh sách này để bổ sung những chất khử khuẩn đáp ứng các tiêu chí của EPA.3

Vui lòng tham khảo thông tin cập nhật về Danh sách N của EPA tại đây: www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Các sản phẩm sau đây của Metrex đã có trong Danh sách N của EPA: 3

 • CaviCide8
 • CaviWipes14
 • CaviCide15
 • CaviWipes Bleach6
 • CaviCide Bleach7

Bảng dưới đây cung cấp tổng quan về thông tin được thảo luận ở trên:

  Mầm bệnh virus mới nổi
Tuyên bố/Thời gian tiếp xúc
Chất khử khuẩn cấp bệnh viện, đã đăng ký EPA/
Thời gian tiếp xúc
CaviWipes - CÓ/3 phút
CaviCide - CÓ/3 phút
CaviWipes1 CÓ/3 phút CÓ/1 phút
CaviCide1 CÓ/3 phút CÓ/1 phút
CaviWipes Bleach CÓ/3 phút CÓ/3 phút
CaviCide Bleach CÓ/3 phút CÓ/3 phút

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 1. Sattar, S. “Hierarchy of Susceptibility of Viruses to Environmental Surface Disinfectants: A Predictor of Activity Against new and Emerging Viral Pathogens”. Journal of AOAC International. 2007. Vol 90.6. https://www.researchgate.net/publication/5657319_Hierarchy_of_Susceptibility_of_Viruses_to_Environmental_Surface_Disinfectants_A_Predictor_of_Activity_Against_New_and_Emerging_Viral_Pathogens. Truy cập vào 3/3/2020.
 2. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) or Persons Under Investigation for COVID-19 in Healthcare Settings. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Finfection-control.html. Truy cập vào 11/3/2020.
 3. List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2.
  https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2. Truy cập vào 11/3/2020
 4. Nhãn chính của CaviWipes1 được truy xuất từ Hệ thống sản phẩm và nhãn thuốc trừ sâu của EPA. https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:8:::NO::P8_PUID,P8_RINUM:504032,46781-13. Truy cập vào 3/3/2020.
 5. Nhãn chính của CaviCide1 được truy xuất từ Hệ thống sản phẩm và nhãn thuốc trừ sâu của EPA. https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:8:::NO::P8_PUID,P8_RINUM:503807,46781-12. Truy cập vào 3/3/2020.
 6. 7. Nhãn chính của CaviWipes Bleach được truy xuất từ Hệ thống sản phẩm và nhãn thuốc trừ sâu của EPA. https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:8:::NO::P8_PUID,P8_RINUM:521508,46781-14. Truy cập vào 3/3/2020.
 7. Nhãn chính của CaviCide Bleach được truy xuất từ Hệ thống sản phẩm và nhãn thuốc trừ sâu của EPA. https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:8:::NO::P8_PUID,P8_RINUM:522158,46781-15. Truy cập vào 3/3/2020.
 8. Nhãn chính của CaviCide được truy xuất từ Hệ thống sản phẩm và nhãn thuốc trừ sâu của EPA. https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:8:::NO::P8_PUID,P8_RINUM:27348,46781-6. Truy cập vào 3/3/2020.
 9. Xu et. al., Systematic Comparison of Two Animal-to-Human Transmitted Human Coronaviruses: SARS-CoV-2 and SARS-CoVViruses 2020, 12, 244, doi:10.3390/v12020244.

 

Related Articles